Klachten

Klachtenregeling Hendel Bewindvoering & Budgetbeheer

Algemene bepalingen:

Artikel 1:

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. Bewindvoerder: F A Bennink h.o.d.n. Hendel Bewindvoering & Budgetbeheer verder te noemen de bewindvoerder.
 2. Rechthebbende: Een persoon wiens vermogensbestanddelen onder bewind zijn gesteld waarbij F.A. Bennink is benoemd is tot bewindvoerder.
 3. Bezwaar: Een mondeling of schriftelijk ter kennis van bewindvoerder gebrachte uiting van onvrede over de dienstverlening van bewindvoerder.
 4. Klacht: Een schriftelijk en uitdrukkelijk als klacht bij bewindvoerder ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening dan wel behandeling door een medewerker van bewindvoerder.

Artikel 2:

Deze regeling geldt uitsluitend voor de rechthebbende en degene die gerechtigd is het bewind te verzoeken als bedoeld in artikel 432, eerste en tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (zie opsomming) *. Zij kunnen zich bij de indiening en behandeling van bezwaren en klachten door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan. Voor het laten vertegenwoordigen dient een schriftelijke machtiging overlegd te worden.

Artikel 3:

Een bezwaar wordt zo spoedig mogelijk behandeld door F.A. Bennink die het dossier van de rechthebbende beheert. Deze tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de rechthebbende op te lossen. Is de rechthebbende niet tevreden over de afhandeling, dan kan hij/zij een klacht indienen.
De klacht zal dan aan de klachtencommissie worden doorgegeven ter behandeling. De commissie bestaat uit 3 leden te weten een voorzitter en 2 overige leden.
De klachtencommissie zal de klacht binnen 10 weken behandelen en uitspraak doen.

Artikel 4:

Klachten

 1. Een klacht kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend (e-mail daaronder begrepen) bij de eigenaar. Een klacht moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:
  • – de naam en het adres van de indiener
  • – de dagtekening
  • – een omschrijving waartegen de klacht is gericht en het tijdstip. De klacht dient duidelijk omschreven te worden.
  • – indien de indiener niet de rechthebbende zelf is, een toelichting waaruit blijkt waarom de indiener gerechtigd is de klacht in te dienen (zie *)
  • – toestemming van de rechthebbende (zie artikel 6)
  • – een handtekening van de indiener
 2. De klacht dient betrekking te hebben op onvrede over de uitvoering van de wettelijke taken van de bewindvoerder of door een medewerker van de bewindvoerder.
 3. De klacht mag niet later ingediend zijn dan één jaar na ontstaansdatum.
 4. De klacht mag niet ingediend worden als deze al eerder is ingediend en behandeld.
 5. De klacht wordt niet in behandeling genomen indien het belang van de indiener van de klacht dan wel het gewicht van het gedrag naar redelijke maatstaven onvoldoende is. Hiervan stelt de eigenaar de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis.
 6. Alle voor de afhandeling van de klacht relevante documenten, eventueel waarvoor toestemming van de rechthebbende nodig is (zie artikel 6), dienen beschikbaar te zijn en te worden gesteld. De indiener van de klacht ontvangt binnen 8 dagen een ontvangstbevestiging. Klachten worden terstond gemeld aan de eigenaar. Deze zal nagaan of de klacht door behandeling als een bezwaar kan worden opgelost. De eigenaar zorgt ervoor dat de klacht wordt behandeld door een ander dan degene op wie de klacht betrekking heeft, tenzij de klacht de eigenaar zelf betreft. De klacht wordt door de eigenaar afgehandeld binnen een termijn van ten hoogste zes weken. Indien de klacht ongegrond wordt verklaard dan wordt door de eigenaar een toelichting op dit besluit verstrekt. Indien de klacht gegrond wordt verklaard dan zal in de verklaring opgenomen worden of- en zo ja welke gevolgen de eigenaar hieraan verbindt. Indien de klacht ongegrond wordt verklaard, dan is er voor de indiener van de klacht de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de Horus (de brancheorganisatie voor wettelijke vertegenwoordigers). Wanneer dit niet naar tevredenheid wordt afgehandeld kunt u de kantonrechter (van de woonplaats van cliënt) om een uitspraak over uw klacht verzoeken. Een klacht die wel aan de vereisten van artikel 4 van de klachtenregeling voldoet maar niet door de bewindvoerder in behandeling is genomen, wordt aangemerkt als ongegrond verklaard en kan eveneens door klager aan de Branchevereniging Horus worden voorgelegd.

Artikel 5

De eigenaar administreert en registreert binnengekomen klachten. Zij houdt aantekening van de klacht en van de afdoening daarvan.

Artikel 6

Alle bezwaren en klachten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen zal vooraf toestemming aan de rechthebbende worden gevraagd. Indien de klager – bezwaarmaker een ander is dan de rechthebbende, dan zal de rechthebbende toestemming moeten geven om informatie te verstrekken m.b.t de klacht – bezwaar aan de klager- bezwaarmaker.

Artikel 7

Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als de indiener van de klacht zich voor of tijdens de behandeling ter zake van dezelfde klacht tot de kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend.

Toelichting: wie mogen een klacht indienen

Bent u een van onderstaande, dan kunt u en klacht indienen. Degene die gerechtigd is het bewind te verzoeken als bedoeld in artikel 432, eerste en tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek:

 1. De betrokkene; waarbij opgemerkt zij dat de verstandelijk gehandicapte in het algemeen niet in staat is om zelf om een beschermingsvorm te vragen
 2. Echtgenoot of partner
 3. De bloedverwanten in de rechte lijn (ouders)
 4. Bloedverwanten in de zijlijn tot en met de vierde graad (broer, zus, oom, tante)
 5. De voogd en al wie over het minderjarige gezag uitoefent
 6. De curator of mentor
 7. De officier van justitie
 8. College van B&W in het geval bewind wegens verkwisting of problematische schulden
 9. De instelling waar betrokkene wordt verzorgd of die hem begeleidt.